Integrētās Vadības Sistēmas politika

Misija: Mūsu misija ir sniegt augstas kvalitātes metālapstrādes pakalpojumus mūsu klientiem, nodrošinot efektīvu un uzticamu servisa sniegšanu. Mēs cenšamies radīt atbalstošu un uz sadarbību vērstu darba vidi, kas veicina mūsu darbinieku profesionālo izaugsmi un attīstību.

Vizīja: Mūsu mērķis ir kļūt par kvalitātes līderi metālapstrādes pakalpojumu izpildīšanas jomā, izmantojot savu pieredzi, zināšanas un tehnoloģijas. Mēs vēlamies nodrošināt mūsu klientiem izcilu pievienoto vērtību, nodrošinot kvalitāti, piegāžu uzticamību un klientu apkalpošanu. Mēs cenšamies radīt kultūru, kas balstīta uz nepārtrauktu uzlabojumu ieviešanu, piedāvājot atbalstošu un motivējošu darba vidi.

Galvenie mērķi un uzdevumi kvalitātes jomā:

  1. Klientu vēlmēm, specifikācijām un standartu prasībām atbilstošu risinājumu izstrāde;
  2. Sasniegt, uzturēt un nepārtraukti uzlabot produktu kvalitāti;
  3. Nodrošināt nepārtrauktu personāla izglītošanas procesu, motivāciju un izaugsmi;
  4. Nepārtraukta integrētas vadības sistēmas un esošo procesu pilnveidošana, progresīvu tehnoloģiju ieviešana.

Steel PROFI izvirzītās prioritātes ietekmes uz vidi samazināšanai:

  • Radīto atkritumu apsaimniekošana pēc iespējas videi draudzīgākā veidā, palielinot papīra /kartona šķirošanu un otrreizēju izmantošanu. Veicināt pasākumus, lai samazinātu bīstamo atkritumu daudzumu;
  • Ievērot likumdošanas un standartu prasības vides jautājumos;
  • Sekot līdzi un ar savu darbību taupīt un saglabāt dabas resursus.
  • Zināšanu pilnveidošana vides aizsardzības jomā un visu darbinieku pozitīvas attieksmes veidošana pret šo ideju realizēšanu;