SIA Steel PROFI privātuma politika

 1. Privātuma politikas mērķis un darbības joma.
  1. Privātuma politikā (turpmāka – Politika) ir aprakstīts un tiek sniegta informācija fiziskajām identificējamām personām (turpmāk – Datu subjekts) kā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Steel PROFI” (turpmāk – Pārzinis) apstrādā Datu subjekta personas datus, ja tie ir iesnieguši pieteikumu, lai kļūtu par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Steel PROFI” darbinieku, vēlas saņemt pakalpojumus vai iegādāties preces, noslēdzot līgumu, apmeklēt Pārziņa un tā sadarbības partneru organizētos pasākumus, ir vai plāno apmeklēt Pārziņa telpas un to pieguļošo teritoriju, sazināties ar Pārzini, izmantojot norādītos tālruņus vai saziņas kanālus (e-pasts, pasts, iesnieguši sūdzību vai ierosinājumu, kā arī apmeklēt Pārziņa administrētos sociālos tīklus).
  2. Šajā Politikā Pārzinis ir aprakstījis pasākumus, lai nodrošinātu, ka tiek aizsargātas datu subjekta intereses un brīvības, vienlaicīgi nodrošinot, ka to dati tiek apstrādāti godprātīgi, likumīgi un datu subjektam pārredzamā veidā.
  3. Politika ir attiecināma uz fizisko personu datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē fiziskā persona sniedz personas datus (ienākot teritorijā un/vai telpās, telefoniski, mutvārdos, u.tml.) un kāds ir personas datu ieguves avots, tāpat neatkarīgi no tā kādās Pārziņa sistēmās (video u.tml.) tie tiek apstrādāti.
  4. Ja tiks atjaunināta (aktualizēta) šī Politika, grozījumi šajā Politikā stājas spēkā, paziņojumos par izmaiņām šajā Politikā, norādītajā datumā. Politikas aktuālā redakcija, lai nodrošinātu pārredzamu un godprātīgu datu apstrādi, tiks izvietota Pārziņa mājas lapā www.steelprofi.lv sadaļā privātuma politika un Pārziņa birojā.
 2. Pārzinis.
  1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Steel PROFI” (vienotais reģ. nr. 40003882171, kontaktinformācija: Piedrujas iela 7, Rīga, LV-1073, Latvija, tālr. +37125781399 , e-pasta adrese: info@steelprofi.lv, mājas lapa www.steelprofi.lv).
 3. Piemērojamie tiesību akti.
  1. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula).
  2. Fizisko personu datu apstrādes likums.
  3. Citi piemērojamie tiesību akti fizisko personu datu apstrādes un aizsardzības jomā.
 4. Personas datu apstrādes mērķi.
  1. Pārzinis veicot savu komercdarbību ir noteicis, ka tam ir vairāki personas datu apstrādes nolūki ar kuriem aicinām iepazīties atsevišķi:
   1. Ar mērķi nodrošināt Pārziņa personāla atlasi un leģitīmās intereses; 
    Kādus personas datus apstrādā Pārzinis?
    Personas datu kategorijas, ko apstrādā Pārzinis, ir atkarīgas no Datu subjekta iesniegtajiem personu datiem Pārzinim. Piemēram, visa informācija, kas ir iekļauta Datu subjekta iesniegtajā CV, tāda kā: vārds, uzvārds, dzimšanas dati, dzīvesvietas adrese, darba un studiju/mācību gaitas, valodu zināšanas un to pielietojums, papildu zināšanas/prasmes, intereses/hobiji, tālruņa numurs, e-pasta adrese, fotogrāfija vai cita Datu subjekta identificējoša informācija, kā arī, iegūtā informācija no iepriekšējām darba vietām, kas ir sniegušas atsauksmes par Datu subjektu, ja Datu subjekts ir nepārprotamā veidā atļāvis sazināties ar attiecīgajiem iepriekšējiem darba devējiem. Gadījumā, ja Datu subjekts tiks uzaicināts uz darba interviju, darba intervijas laikā sniegtā informācija, aizpildītie testi un citi pārbaudes darbi ir atzīstami par Datu subjekta personas datiem.
    Kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats?
    Datu apstrāde ar mērķi nodrošināt personāla atlasi tiek veikta pamatojoties uz Regulas 6.panta 1. punkta a) un f) apakšpunktu, t.i.:
    a) Pārzinis ir tiesīgs apstrādāt personas datus, ja Datu subjekts pats ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem mērķiem. Personas piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, kas tiek sniegts brīvprātīgi, tādējādi atļaujot Pārzinim apstrādāt personas datus šajā Politikā noteiktajiem mērķiem. Personas piekrišana ir saistoša, ja tā tiek sniegta mutiski (piemēram, pirms CV iesniegšanas un šajā Politikā personai tiek sniegta informācija par to, ka tiks veikta personas datu apstrāde, iesniedzot CV Datu subjekts piekrīt, ka tā personas dati tiks izmantoti šajā Politikā norādīto mērķu sasniegšanai. Personai ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot šajā Politikā norādīto kontaktinformāciju. Piekrišanas atsaukums neietekmē tādas datu apstrādes likumību, kuras veiktas tajā laikā, kad personas piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem, piemēram, pamatojoties uz Pārziņa un trešo personu leģitīmajām interesēm;
    b) saņemot Jūsu CV un/vai pieteikumu Pārzinim rodas tiesiska interese apstrādāt Jūsu saņemto CV un/vai pieteikumu, izvērtējot tajā sniegto informāciju, organizējot pārrunu procedūru, veicot pārrunas un nodrošinoties ar pierādījumiem, kas pamato attiecīgā personāla atlases procesa tiesisku norisi. Strīdus gadījumā personāla atlases procesā iegūtā informācija var tikt izmantota, lai atspoguļotu attiecīgā personāla atlases procesa tiesisku norisi (piemēram, lai izmeklētu gadījumus, kad ir saņemtas sūdzības par personāla atlases procesu, kā arī, lai nodrošinātos ar pierādījumiem sūdzību un pretenziju gadījumā). 
    Kāds ir personas datu apstrādes laika posms?
    Pārzinis, izvēloties kritērijus personas datu glabāšanai, ņem vērā zemāk norādītos apstākļus:
    a) vai personas datu glabāšanas termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;
    b) kādu periodu attiecīgos personas datus ir nepieciešams glabāt, lai nodrošinātu Pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu realizāciju un aizsardzību;
    c) kamēr nav atsaukta personas sniegtā piekrišana personas datu apstrādei un nepastāv kāds cits tiesiskais pamats datu apstrādei, piemēram, lai izpildītu Pārzinim saistošus pienākumus;
    d) Pārzinim nepieciešams aizsargāt Datu subjekta vai citas fiziskas personas vitāli svarīgas intereses, tajā skaitā, dzīvību un veselību. Visa informācija, kas iegūta, Datu subjektam kā kandidātam piesakoties vakancēm un/vai sniedzot papildus informāciju, piemēram, pārrunu laikā, pilnībā vai daļēji tiks glabāta Pārziņa datu bāzē ne ilgāk kā sešus mēnešus, lai nodrošinātu Pārziņa tiesiskās intereses. Pārzinis, ievērojot datu minimizācijas principu, pēc tiesiskās intereses sasniegšanas, apņemas dzēst attiecīgo informāciju. Gadījumā, ja Pārzinis saņem sūdzības par konkrēto personāla atlases procesu, tad visa personāla atlases procesā apstrādātā informācija tiks saglabāta līdz sūdzības izskatīšanas brīdim un galīgā tiesas sprieduma spēkā stāšanās un realizācijas brīdim. Pēc glabāšanas laikposma beigām, personas dati tiks neatgriezeniski dzēsti.
    Kurš piekļūst informācijai un kam tā tiek izpausta?
    Personas datu saņēmēji var būt Pārziņa pilnvaroti darbinieki, Apstrādātāji, tiesībsargājošās un uzraugošās institūcijas.
    a) Pārzinim ir pienākums sniegt informāciju par apstrādātajiem personas datiem: 1.1. tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem un attiecīgajām iestādēm ir tiesības uz pieprasīto informāciju, ja tā ir bijusi īpaši jāpieprasa;
    b) ja attiecīgajai trešajai personai personas dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu funkciju (piemēram, personāla intervijas, kuras veic personāla atlases kompānijas; Pārziņa leģitīmo interešu realizācijai);
    c) saskaņā ar Datu subjekta skaidru un nepārprotamu pieprasījumu;
    d) likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi Pārziņa likumīgās intereses.
   2. Ar mērķi nodrošināt precīzu pakalpojumu sniegšanu, līgumsaistību izpildi un Pārziņa leģitīmo interešu nodrošināšanu; 
    Kādus personas datus apstrādā Pārzinis?
    Personas datu kategorijas, ko apstrādā Pārzinis, ir atkarīgas no fizisko personu izmantotajiem Pārziņa pakalpojumiem. Piemēram, datu subjektam saņemot vai izsakot vēlmi saņemt Pārziņa sniegtos pakalpojumus, iegādāties no Pārziņa materiālus un preces, atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Pārziņa leģitīmajai interesei, Pārzinim ir pienākums un tiesības apstrādāt datu subjekta identificējošo informāciju un informāciju, kas apliecina personas identitāti. Piemēram, ja Jūs atgriezīsiet preci vai izteiksiet pretenzijas par tās kvalitāti, tad Pārzinim ir pienākums izskatīt Jūsu pretenziju, kā rezultātā, Pārzinim, ir nepieciešams identificēt sūdzības iesniedzēju jeb personu, kurai nepieciešams sagatavot atbildi. Šajā gadījumā, lai sasniegtu pakalpojumu sniegšanas mērķi Pārzinis var apstrādāt personas datu apjomu, kas ietver gan vārdu, uzvārdu, gan personas kodu, gan kontaktinformāciju, gan informācija par saņemtajiem un saņemamajiem pakalpojumiem un preču sortimentu, u.tml. attiecīgā informācija tiek fiksēta dokumentācijā un saglabāta Pārziņa datu apstrādes sistēmā. Datu subjektam saņemot pakalpojumus vai iegādājoties preces, tiek apstrādāti personas dati atbilstoši starp Pusēm noslēgtajam līgumam.
    Kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats?
    Datu apstrāde ar mērķi nodrošināt pakalpojumus vai pārdot preces tiek veikta pamatojoties uz Regulas 6.panta 1. punkta b), c) apakšpunktu un f) apakšpunktu, t.i. apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas; apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Pārzini attiecināmu juridisku pienākumu. Kā arī, atsevišķos gadījumos, lai nodrošinātu Pārziņa un trešo personu leģitīmās intereses (piemēram, lai izmeklētu gadījumus, kad ir saņemtas sūdzības par pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, pārdoto preci, veiktu pēckontroles, lai uzlabotu pakalpojumu sniegšanu, kā arī, lai nodrošinātos ar pierādījumiem sūdzību un pretenziju gadījumā).
    Kāds ir personas datu apstrādes laika posms?
    Pārzinis, izvēloties kritērijus personas datu glabāšanai, ņem vērā zemāk norādītos apstākļus:
    a) vai personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;
    b) kādu periodu attiecīgos personas datus ir nepieciešams glabāt, lai nodrošinātu Pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu realizācijai un aizsardzībai;
    c) kamēr nav atsaukta personas sniegtā piekrišana personas datu apstrādei un nepastāv kāds cits tiesiskais pamats datu apstrādei, piemēram, lai izpildītu Pārzinim saistošus pienākumus;
    d) Pārzinim nepieciešams aizsargāt Datu subjekta vai citas fiziskas personas vitāli svarīgas intereses, tajā skaitā, dzīvību un veselību. Sniedzot pakalpojumus vai pārdodot preces Pārzinis ievēro speciālos normatīvos aktus, kas nosaka tā pienākumu saglabāt atsevišķus datus, piemēram, Likums par grāmatvedību nosaka pienākumu glabāt informāciju par darījumiem piecus gadus, ievērojot minēto, pārzinis vadās no normatīvajos aktos noteiktajiem termiņiem. Savukārt, sniedzot pakalpojumus vai pārdodot preces, kurām ir noteikts garantijas termiņš, informāciju par pakalpojumu sniegšanas aspektiem tiks saglabāta vismaz 2 gadus, ievērojot noilgumu, kas piemērojams attiecīgajam tiesiskajām attiecībām. Ja vēlaties uzzināt detalizētāku informāciju lūdzam sazināties ar Pārzini, izmantojot augstāk norādīto kontaktinformāciju. Pēc glabāšanas laikposma beigām, personas dati tiks neatgriezeniski dzēsti.
    Kurš piekļūst informācijai un kam tā tiek izpausta?
    Personas datu saņēmēji var būt Pārziņa pilnvaroti darbinieki, Apstrādātāji, tiesībsargājošās un uzraugošās institūcijas. Pārzinim ir pienākums sniegt informāciju par apstrādātajiem personas datiem:
    a) tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem un attiecīgajām iestādēm ir tiesības uz pieprasīto informāciju, ja tā ir bijusi īpaši jāpieprasa;
    b) ja attiecīgajai trešajai personai personas dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu funkciju (piemēram, garantijas, apdrošināšanas līguma gadījumā; Pārziņa leģitīmo interešu realizācijai) vai, ja ir nepieciešams uzlabot labāku pakalpojumu servisu un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu klientam, piesaistot pakalpojumu sniedzējus;
    c) saskaņā ar Datu subjekta skaidru un nepārprotamu pieprasījumu;
    d) likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs Pārziņa likumīgās intereses.
   3. Pārziņa un tā sadarbības partneru organizēto pasākumu norišu atspoguļošana plašsaziņas līdzekļos un sociālajos tīklos ar mērķi popularizēt un veicināt zīmola “Steel PROFI” atpazīstamību;
    Kādus personas datus apstrādā Pārzinis?
    Pārziņa un tā sadarbības partneru organizētajos pasākumos un norišu vietās, kur tiek veikta pasākuma foto un video ierakstu veikšana, dalībnieku, apmeklētāju foto un video attēli var tikt apstrādāti, saglabājot tos Pārziņa arhīvos, izvietojot mājas lapā, Pārziņa administrētajos sociālajos tīklos un citos Pārziņa informatīvajos materiālos.
    Kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats?
    Ar mērķi atspoguļot Pārziņa organizētos pasākumus masu informācijas līdzekļos un sociālajos tīklos, lai nodrošinātu Pārziņa atpazīstamību, personas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunktu, t.i. Pārzinim ir leģitīma interese atspoguļot tā organizētos pasākumus vai pasākumus, kuros tas ņem dalību, masu informācijas līdzekļos un sociālajos tīklos, tādejādi nodrošinot tā zīmolu atpazīstamību. Pārzinis, izvēloties kādu informāciju publicēt vienmēr piemēro visaugstākos ētikas standartus, tādejādi, cenšoties nodrošināt, ka ar publikācijām netiks aizskartas datu subjektu tiesības un brīvības. Vienlaicīgi, Pārzinis apzinās, ka tam, iespējams, nav zināmi visi fakti un apstākļi, tāpēc, tas, lai nodrošinātu godprātīgu datu apstrādi, neliedz jebkuram no datu subjektiem jebkurā laikā sazināties ar Pārzini, izmantojot norādīto informāciju, lai tas varētu iebilst pret datu apstrādi. Vienlaicīgi Pārzinis paskaidro, ka gadījumā , ja Jūs līdzdarbojaties dažādos publiskos pasākumos, piemēram, sniedzot intervijas, apzināti fotogrāfējoties un filmējoties, tas pirmšķietami pieņems, ka Jums nav iebildumu, ka attiecīgā informācija tiks publicēta.
    Kāds ir personas datu apstrādes laika posms?
    Pārzinis plāno glabāt iegūto informāciju patstāvīgi. Tāpat, Pārzinis, lai izpildītu godprātīgas datu apstrādes principu paskaidro, ka, ievērojot apstākli, ka minētās datu apstrādes mērķis ir publiskot informāciju par Pārziņa pasākumiem, tad iegūtie materiāli būs publiski pieejami un jebkura trešā persona varēs tiem piekļūt.
    Kurš piekļūst informācijai un kam tā tiek izpausta?
    Personas datu saņēmēji var būt Pārziņa pilnvaroti darbinieki, apstrādātāji, tiesībsargājošās un uzraugošās institūcijas. Ja attiecīgajai trešajai personai personas dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu funkciju (piemēram, apdrošināšanas līguma gadījumā Pārziņa leģitīmo interešu realizācijai; pakalpojumu sniedzējam, lai veiktu video montēšanas darbus) vai, ja ir nepieciešams uzlabot labāku pakalpojumu servisu un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu pasākuma apmeklētājiem). Pārzinis informē, ka tā izvēlētie Apstrādātāji (google.com (google analytics), facebook.com u.tml.) ir atzīstami par uzņēmumiem, kas darbojas ārpus Eiropas savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīm, tāpēc Pārzinis aicina iepazīties ar šo uzņēmumu privātuma politikām vai vērsties atsevišķi pie Pārziņa ar lūgumu sniegt papildus informāciju par sadarbības nosacījumiem.
   4. Noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību, pārziņa un trešo personu tiesisko interešu aizsardzības nodrošināšana aizskārumu gadījumā un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības, aizsardzība;
    Kādus personas datu apstrādā Pārzinis?
    Datu subjektam ieejot/nokļūstot Pārziņa, telpās vai tās teritorijā, kurā tiek veikta videonovērošana, var tikt apstrādāti tā videoattēls un laiks, kad tas ir apmeklējis telpas un/vai teritoriju. Videonovērošana netiek veikta teritorijās, kur datu subjekti sagaida paaugstinātu privātumu, atpūtas zonās, ģērbtuvēs u.tml. Videonovērošanas kameru ieraksta zonas ir koncentrētas uz gaiteņiem, ieeju/ izeju, automašīnām, to plūsmu Pārziņa teritorijā.
    Kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats? Videonovērošana tiek veikta ar mērķi novērst vai atklāt noziedzīgus nodarījumus saistībā ar personu un īpašuma aizsardzību, Pārziņa vai trešās personas tiesisko interešu aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā, dzīvības un veselības aizsardzību. Videonovērošana tiek veikta, pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta d) un f) apakšpunktu, t.i. Personas datu apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitāli svarīgas intereses (piemēram, videonovērošana, ja personas datu apstrāde ir vajadzīga personas dzīvības un veselības aizsardzībai, kas ir saistīti ar noziedzīgu nodarījumu novēršanu un/vai atklāšanu); Pārziņa un trešo personu leģitīmo interešu nodrošināšanai (piemēram, lai novērstu vai atklātu noziedzīgus nodarījumus saistībā ar īpašuma aizsardzību, nodrošinātos ar pierādījumiem strīdus gadījumos).
    Kāds ir personas datu apstrādes laika posms?
    Videonovērošanas ieraksti ar mērķi novērst vai atklāt noziedzīgus nodarījumus saistībā ar personu un īpašuma aizsardzību, Pārziņa vai trešās personas tiesisko interešu aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā, dzīvības un veselības aizsardzību, tiks glabāti periodu, kas nepārsniedz 30 dienas, ja vien attiecīgajā videoierakstā netiks atspoguļota iespējami prettiesiska rīcība vai rīcība, kas, iespējami, palīdzēs Pārzinim vai trešajām personām nodrošināt to tiesiskās intereses. Šajā gadījumā, attiecīgais videoieraksts var tikt izgūts un saglabāts līdz tiesiskās intereses nodrošināšanas brīdim.
    Kurš piekļūst informācijai un kam tā tiek izpausta?
    Personas datu saņēmēji var būt Pārziņa pilnvarotiem darbinieki, Apstrādātāji, tiesībsargājošās un uzraugošās institūcijas.
   5. Ienākošās un izejošās komunikācijas (e-pasta vēstules, pasta vēstules, atsevišķos gadījumos Pārziņa administrētajos sociālo tīklu profilos saņemtie pieprasījumi) saglabāšanu un uzskaiti, lai nodrošinātu uz Pārzini attiecināmu pienākumu izpildi un Pārziņa leģitīmo interešu nodrošināšanu.
    Kādus personas datus apstrādā Pārzinis?
    Izmantojot dažādo iespēju sazināties ar Pārzini rakstveidā, tiks saglabāta informācija, kas saistīta ar konkrēto vēstuli, pieprasījumu, iesniegumu. Neskatoties uz apstākli, ka Pārzinis aicina izmantot oficiālos saziņas līdzekļus, var būt situācijas, kad Jūs esat izvēlējušies sazināties ar Pārzini izmantojot sociālo tīklu platformas. Šajos gadījumos, Jums jārēķinās, ka Pārziņa rīcībā var nonākt papildus informācija, atspoguļota attiecīgajā sociālajā tīklā.
    Kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats?
    Informācijas saglabāšana par komunikācijas faktu un saturu tiek veikta, pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta c) un f) apakšpunktu, t.i. gadījumos, kad Jūs esat iesnieguši pretenziju vai pieprasījumu, no kura izriet Pārziņa pienākums izskatīt Jūsu pieprasījumu, datu apstrādes tiesiskais pamats ir šis tiesiskais pienākums, savukārt Pārziņa un trešo personu leģitīmo interešu nodrošināšanai (piemēram, lai izmeklētu gadījumus, kad ir saņemtas sūdzības par klientu apkalpošanas kvalitāti kā arī, lai nodrošinātos ar pierādījumiem pret iespējamām pretenzijām), datu apstrādes tiesiskais pamats ir Pārziņa leģitīmās intereses.
    Kāds ir personas datu apstrādes laika posms?
    Mērķa sasniegšanai Pārzinis attiecīgo informāciju glabās periodu, kas nepārsniedz divus gadus, ja vien attiecīgo informāciju nevajadzēs izmantot, lai nodrošinātu Pārziņa tiesisko interešu nodrošināšanu ilgāku laiku (piemēram, strīdus gadījumā – pierādījumu saglabāšana). Šajā gadījumā, attiecīgie dokumenti, ieraksti tiks saglabāti līdz tiesiskās intereses nodrošināšanas brīdim.
    Kurš piekļūst informācijai un kam tā tiek izpausta?
    Personas datu saņēmēji var būt Pārziņa pilnvarotiem darbinieki, Apstrādātāji, tiesībsargājošās un uzraugošās institūcijas, tiesa.
 5. Kā tiks informēts datu subjekts par viņa personas datu apstrādi?
  Datu subjekts par šajā Politikā norādītajām personas datu apstrādē tiek informēts, izmantojot daudzlīmeņu pieeju, kurā ietilpst šādas metodes:
  a) videonovērošanas vietās tiek izvietoti paziņojumi, ar kuriem Datu subjektus (gājējus, autovadītājus, apmeklētājus, darbiniekus u.c.) brīdina par to, ka Pārziņa teritorijā notiek videonovērošana, sniedzot pamatinformāciju saistībā ar videonovērošanu, kā arī informē par iespējām saņemt detalizētāku informāciju;
  b) apmeklējot mājas lapu, Datu subjekts var iepazīties ar paziņojumu par to kādas sīkdatnes tiek izmantotas, kā arī tiek aicināts iepazīties ar šo Politiku;
  c) šī Pārziņa Politika ir publiski pieejama internetā Pārziņa mājaslapā www.steelprofi.lv un Pārziņa birojā pie biroja administratores.
  d) publiskajos pasākumos, kur var tikt uzņemti fotomateriāli un videomateriāli ar nolūku popularizēt Pārziņa pārstāvētos zīmolus, tiks izvietota šajā politikā norādītā informācija datu apstrādes vietās.
 6. Datu subjekta tiesības.
  1. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt Pārzinim piekļuvi saviem personas datiem un saņemt precizējošu informāciju par to, kādi personas dati par viņu ir Pārziņa rīcībā, kādiem nolūkiem Pārzinis apstrādā šos personas datus, personas datu saņēmēju kategorijas (personas, kam personas dati ir izpausti vai kam tos paredzēts izpaust, ja vien normatīvie akti konkrētā gadījumā atļauj Pārzinim šādu informāciju sniegt (piemēram, Pārzinis nevar sniegt Datu subjektam informāciju par attiecīgām valsts institūcijām, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvas darbības subjekti vai citas institūcijas, par kurām normatīvie akti aizliedz šādas ziņas izpaust)), informāciju par laikposmu, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai.
  2. Ja Datu subjekts uzskata, ka Pārziņa rīcībā esošā informācija ir novecojusi, neprecīza vai nepareiza, Datu subjektam ir tiesības prasīt savu personas datu labošanu.
  3. Datu subjektam ir tiesības prasīt savu personas datu dzēšanu, vai iebilst pret apstrādi, ja persona uzskata, ka personas dati ir apstrādāti nelikumīgi, vai tie vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un/vai apstrādāti (īstenojot principu tiesības “tikt aizmirstam”).
  4. Pārzinis informē, ka Datu subjekta personas dati nevar tikt dzēsti, ja personas datu apstrāde ir nepieciešama:
   a) lai Pārzinis aizsargātu Datu subjekta vai citas fiziskas personas vitāli svarīgas intereses, tajā skaitā, dzīvību un veselību;
   b) lai aizsargātu Pārziņa īpašumu;
   c) lai Pārzinis vai trešā persona celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgās (tiesiskās) intereses;
   d) arhivēšanas nolūkos atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē arhīvu veidošanu.
  5. Datu subjektam ir tiesības prasīt, lai Pārzinis ierobežotu Datu subjekta personas datu apstrādi, ja ir viens no šādiem apstākļiem:
   a) Datu subjekts apstrīd personas datu precizitāti – uz laiku, kurā Pārzinis var pārbaudīt personas datu precizitāti;
   b) apstrāde ir nelikumīga, un Datu subjekts iebilst pret personas datu dzēšanu un tās vietā pieprasa datu izmantošanas ierobežošanu;
   c) Pārzinim personas dati apstrādei vairs nav vajadzīgi, taču tie ir nepieciešami Datu subjektam, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;
   d) Datu subjekts ir iebildis pret apstrādi, kamēr nav pārbaudīts, vai pārziņa leģitīmie iemesli nav svarīgāki par datu subjekta leģitīmajiem iemesliem.
  6. Ja Datu subjekta personas datu apstrāde ir ierobežota saskaņā ar 5. punktu, šādus personas datus, izņemot glabāšanu, apstrādā tikai ar Datu subjekta piekrišanu vai tādēļ, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības, vai, lai aizsargātu citas fiziskas vai juridiskas personas tiesības, vai svarīgas sabiedrības intereses.
  7. Pirms Datu subjekta personas datu apstrādes ierobežojuma atcelšanas Pārzinis informē Datu subjektu.
  8. Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai, ja tas uzskata, ka Pārzinis viņa personas datus ir apstrādājis prettiesiski, vienlaicīgi, Pārzinis aicina vispirms vērsties rakstot uz e-pasta adresi: info@steelprofi.lv, lai rastu risinājumu operatīvi, ja Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas.
  9. Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu šādā veidā:
   a) rakstveida formā klātienē Pārziņa telpās, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (piemēram, pasi vai ID karti, u.tml.), jo Datu subjektam ir pienākums sevi identificēt;
   b) elektroniskā pasta veidā, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu. Šajā gadījumā, tiek prezumēts, ka datu subjekts ir sevi identificējis, ar pieprasījuma iesniegšanu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Vienlaicīgi, Pārzinis saglabā sev tiesības šaubu gadījumā pieprasīt datu subjektam papildus informāciju, ja tas uzskata to par nepieciešamu. Elektroniski noformēti iesniegumi nosūtāmi uz e-pasta adresi: info@steelprofi.lv;
   c) izmantojot pasta sūtījumu. Atbilde tiks sagatavota un nosūtīta, izmantojot ierakstītu vēstuli, tādejādi nodrošinoties, ka nepilnvarotas personas nevarēs saņemt šo sūtījumu. Vienlaicīgi, Pārzinis saglabā sev tiesības šaubu gadījumā pieprasīt datu subjektam papildus informāciju, ja tas uzskata to par nepieciešamu.
  10. Datu subjektam ir pienākums, cik vien iespējams, savā pieprasījumā precizēt datumu, laiku, vietu un citus apstākļus, kas palīdzētu izpildīt tā pieprasījumu.
  11. Pēc rakstveida Datu subjekta pieprasījuma saņemšanas par savu tiesību īstenošanu Pārzinis:
   a) pārliecinās par personas identitāti;
   b) izvērtē pieprasījumu, ja: 
   var nodrošināt pieprasījumu, piemēram, videomateriālu aplūkošanu, tad Datu subjekts, kā pieprasījuma iesniedzējs, var saņemt videomateriāla ieraksta, vai citu datu kopiju;
   ir nepieciešama papildus informācija, lai identificētu Datu subjektu, kurš pieprasa informāciju, tad tiks lūgts Datu subjektam sniegt papildus informāciju, lai spētu korekti atlasīt informāciju (piemēram, telpu apmeklējumu laiks, pakalpojumu izmantošana, iegādātā prece), kuros Datu subjekts ir identificējams;
   informācija ir dzēsta vai persona, kas pieprasa informāciju nav Datu subjekts vai persona nav identificējama, tad pieprasījums var tikt noraidīts saskaņā ar šo Politiku un/vai normatīvajiem aktiem;
   gadījumā, ja Pārzinis būs saņēmis pieprasījumu, bet Jūs nebūsiet atstājis savu kontaktinformāciju, lai Pārzinis varētu sazināties pieprasījuma izskatīšanas laikā un informēt par Pieprasījuma izskatīšanas rezultātu, tad Pārzinis apņemas mēneša laikā sagatavot rakstveida atbildi, kas būs pieejama Pārziņa birojā. Attiecīgā atbildes vēstule saņemšanai glabāsies Pārziņa birojā ne ilgāk kā divus mēnešus, skaitot no pieprasījuma iesniegšanas dienas.
 7. Kā tiek aizsargāti personas dati?
  1. Pārzinis nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo personu datu aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, Pārzinis izmanto atbilstošas tehniskās un organizatoriskās prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus.
  2. Pārzinis rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas Pārziņa vārdā un uzdevumā apstrādā fizisko personu personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai fizisko personu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši Pārziņa deleģējumam un normatīvo aktu prasībām.
  3. Personas datu drošības incidenta gadījumā, ja tas radīs iespējami augstu risku datu subjekta tiesībām un brīvībām, Pārzinis paziņos par to attiecīgajam Datu subjektam, ja tas būs iespējams, vai informācija tiks publiskota Pārziņa mājas lapā vai citādā iespējamā veidā kā piemēram, izmantojot plašsaziņas līdzekļus (TV, radio, laikrakstā, sociālajos tīklos, u.tml.).