Jaunumi

Steel PROFI, sadarbībā ar Latelectrics, uzsāk prototipa izpēti un izstrādi

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” no 2019.gada 1.aprīļa līdz  2022.gada 30.jūnijam īsteno projektu Nr.1.2.1.1/18/A/008 “Mašīnbūves kompetences centrs”.

Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA “Steel PROFI” sadarbībā ar SIA “Latelectrics” 2020. gada 1.decembrī uzsāk starpnozaru pētniecības projekta Nr. 4.8 “Maza un vidēja izmēra pašattīroša dūmgāzu elektrostatiskās attīrīšanas filtra  procesa izpēte un prototipa izveidošana” īstenošanu.

Pētniecības projekta ietvaros paredzēts izveidot kompaktu un efektīvu filtrācijas sistēmu industriāli radītām dūmgāzēm, izmantojot elektrostatiskas principus. Filtru paredzēts projektēt tā, lai elektrostatiski lādētās virsmas nepārtraukti pašattīrītos, tādējādi uzturot augstu filtrācijas efektivitāti un samazinātu nepieciešamību veikt uzturēšanas un apkalpošanas servisu.

Pētījumu plānots realizēt līdz 2021.gada 31.decembrim. Tā kopējās izmaksas plānotas EUR 227 568,00 apmērā, tai skaitā EUR 136 540,80 Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums. 

Laika posmā no 01.12.2021 – 31.03.2021:

Izpētīti zināmie tehniskie risinājumi dūmgāzu elektrostatiskajai attīrīšanai, lai definētu jaunā risinājuma priekšrocību zonu, noteikti galvenie perspektīvie risinājumi un uzsākta nepieciešamo komponentu tehnoloģiskā izstrāde.
Veikta 3D modeļa izstrāde, komponenšu projektēšana un rasējumu izstrāde. 

Veikta parametru noteikšana nepieciešamā elektrostatiskā lauka radīšanai. Modelētas un analizētas dūmgāzu iekšējo plūsmu aerodinamiskās epīras, lai risinājumā nodrošinātu dūmgāzu plūsmu optimālās trajektorijas.

Laika posmā no 31.03.2021 – 30.06.2021

Turpināta pētniecības darbu detalizācijas izstrāde.Uzsākta un pabeigta perspektīvāko mehatronisko risinājumu izpēte un izvēle. Izstrādātas galveno komponenšu mehāniskās sadaļas. Veikta nepieciešamā elektrostatiskā lauka
radīšanas mehāniskās sadaļas projektēšana un konstruēšana. 

Izstrādāts sākotnējais 3D modelis un komponenšu detalizācija.

Uzsākta iekārtas prototipa elementu izgatavošana no saviem materiāliem. Veikti iekārtu
komponenšu principiālie darbības testi. Pēc testu veikšanas vairākkārtīgi veiktas korekcijas
izstrādātajās komponentēs un tehnoloģiskajos mezglos.

Laika posmā no 01.07. – 30.09.2021

Turpināta mehānismu konstrukcijas izstrāde un konstrukcijas pielāgošana ražošanas uzsākšanai. Veiktas korekcijas 3D modelī. Izgatavota prototipa konstrukcija un pārbaudīta mehānismu saderība. 

Izstrādāta elektriskā shēma un sākts darbs pie elektrovadības risinājumu izgatavošanas.

Laika posmā no 01.10. – 31.12.2021

Pabeigta prototipa mehānismās sadaļas izstrāde. Veikti sausie testi Steel Profi ražotnē. Paralēli pabeigta arī lielākās daļas elektrovadības komponenšu uzstādīšana.

Laika posmā no 01.01. – 31.03.2022

Pārskata periodā pabeigta projekta īstenošana un veikta prototipa testēšana darba apstākļiem pietuvinātā vidē. Pirms testu uzsākšanas tika veikti šādi darbi:

  • Pabeigta prototipa mehāniskās sadaļas izstrāde un hermētiskuma pārbaude.
  • Izveidota augstsprieguma sadale un augstsprieguma sadales sistēma.
  • Augstsprieguma sadale integrēta kontroles/piedziņas sistēmā

Prototipa testēšana veikta darba apstākļiem pietuvinātā vidē. Iegūtie secinājumi ļāva izdarīt uzlabojumus iekārtas konstrukcijā un elektrovadības shēmā, lai piemērotu PLK programmatūru darbam dažādos ārējo laikapstākļu apstākļos.